ZÁVLAHOVÉ SYSTÉMY

AUTOMATICKÉ ZÁVLAHOVÉ SYSTÉMY

Automatické závlahové systémy sú komplexným riešením zásobovania vody pre vašu záhradu a trávnik. Pomocou riadiacej jednotky a senzorov je systém plne autonómny.
Návrhom správnych postrekovačov a zaradením vhodných trysiek do jednotlivých sekcií dosiahneme rovnomerné zavlažovanie, čím výrazne šetrime množstvo spotrebovanej vody a čas v porovnaní s ručným polievaním.

Služba zahŕňa:

 Vstupná obhliadka vytýčenie a zameranie riešenej plochy

 Vypracovanie cenovej ponuky

 Návrh a montáž čerpacej technológie

 Dodanie a montáž závlahového systému

 Elektroinštalácia

 Uvedenie systému do prevádzky

 Záručný a pozáručný servis

PRÍPRAVA REALIZÁCIE

 Štúdium plánov pozemku a kategorizácia jednotlivých plôch a rastlín podľa ich nárokov na vodu

 Na základe skúšky existujúceho prietoku a tlaku prítomného zdroja určenie zdroja vody

 Výber vhodných postrekovačov

 Výpočet jednotlivých prietokov a tlakových strát

 Navrhnutie vhodného priemeru potrubí pre rozvod vody

 Umiestnenie riadiacej jednotky a senzora

 Spracovanie cenovej ponuky